Skip to main content
Unternehmen
Jobsuche

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I OBOWIĄZKOWE INFORMACJE W ROZUMIENIU ART. 13, 14 EU DSGVO

 

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH I OBOWIĄZKOWE INFORMACJE W ROZUMIENIU ART. 13, 14 EU DSGVO

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Więcej szczegółowych informacji na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wejścia na stronę). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Dokonuje się tego głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2 Hosting i sieci dostarczania treści (CDN)

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy. Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Zawarcie umowy o powierzone przetwarzanie danych

W celu zapewnienia przetwarzania zgodnego z ochroną danych osobowych zawarliśmy z naszym hostingodawcą umowę o zleceniu przetwarzania.

3 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. przy komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca urzędu odpowiedzialnego

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest:

Runtime GmbH

Martinistrasse 57

28195 Brema

Telefon: 0421 204 88 0

Faks: 0421 243 90 04

E-mail: info@runtime.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

MERENTIS DataSec GmbH

Kurfürstenallee 130

28211 Brema

Telefon: 0421 / 23804-60

E-mail: datasec@merentis.com

www.merentisdatasec.com

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Na naszej stronie internetowej zintegrowane są między innymi narzędzia firm z siedzibą w USA. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 DSGVO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIE PODSTAWY PRAWNE, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI OCHRONY DANYCH. JEŻELI ZGŁOSISZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ WAŻNE PRAWNIE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA, KTÓRE SĄ NADRZĘDNE WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ NASTĘPNIE WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących tematu danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

Typ i wersja przeglądarki

Używany system operacyjny URL odsyłacza

Nazwa hosta komputera dostępowego

Czas żądania serwera

Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

5. media społecznościowe

Wtyczki do Facebooka (przycisk Lubię to i Podziel się)

Na tej stronie internetowej zintegrowane są wtyczki sieci społecznościowej Facebook. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku "Lubię to" na tej stronie. Przegląd wtyczek do Facebooka znajdziesz tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką a serwerem Facebooka. Facebook otrzymuje w ten sposób informację, że odwiedzili Państwo tę stronę internetową wraz z adresem IP. Jeśli klikniesz przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem:https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Korzystanie z wtyczek Facebooka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

XING Plugin

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci XING. Dostawcą jest New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje XING, nawiązywane jest połączenie z serwerami XING. O ile nam wiadomo, w tym procesie nie są zapisywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie są analizowane zachowania użytkowników.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat ochrony danych i przycisku XING Share można znaleźć w polityce prywatności firmy XING pod adresem:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Plugin Kununu

Ta strona wykorzystuje funkcje sieci Kununu. Dostawcą jest firma kununu GmbH, Neugasse 4-8, Top 3.02, A - 1010 Wiedeń, Austria.

Za każdym razem, gdy wywoływana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje kununu, nawiązywane jest połączenie z serwerami kununu. O ile nam wiadomo, w tym procesie nie są zapisywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane adresy IP ani nie są analizowane zachowania użytkowników.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i przycisku Kununu Share można znaleźć w deklaracji ochrony danych Kununu pod adresem: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung. LinkedIn Plugin

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wejściu na stronę tej witryny, która zawiera funkcje LinkedIn, nawiązywane jest połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że odwiedziłeś tę stronę za pomocą adresu IP. Jeśli klikniesz przycisk LinkedIn "Poleć" i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, możliwe jest, że LinkedIn skojarzy Twoją wizytę na tej stronie z Tobą i Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez LinkedIn.

Korzystanie z wtyczki LinkedIn odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać. Transfer danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.

Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-derschweiz?lang=de

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Wtyczka do Instagrama

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są oferowane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie na Instagramie, możesz połączyć zawartość tej strony z Twoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Pragniemy zaznaczyć, że my, jako dostawca stron, nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

O ile dane osobowe są gromadzone na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie

odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i ich przekazywania do Facebooka lub Instagrama. Przetwarzanie przez Facebook lub Instagram, które ma miejsce po przekazaniu, nie jest częścią wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu. Tekst umowy można znaleźć na:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji o ochronie danych podczas korzystania z narzędzia Facebook lub Instagram oraz za bezpieczne pod względem ochrony danych wdrożenie narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebook i Instagram. Możesz dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. wnioski o udzielenie informacji), dotyczących danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. Jeśli dochodzą Państwo u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka.

Przekazanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.

Szczegóły można znaleźć tutaj:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,

https://help.instagram.com/519522125107875 und

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Instagrama:

https://instagram.com/about/legal/privacy/.6. narzędzia analizy i reklama

Facebook Pixel

Ta strona używa piksela akcji odwiedzających z Facebooka do mierzenia konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Jednak według Facebooka zebrane dane są przekazywane również do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających stronę po tym, jak zostali oni przekierowani na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Dzięki temu można ocenić skuteczność reklam na Facebooku w celach statystycznych i badania rynku oraz zoptymalizować przyszłe działania reklamowe.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane są jednak zapisywane i przetwarzane przez Facebook, aby możliwe było połączenie z danym profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z polityką wykorzystania danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może serwować reklamy na stronach Facebooka, jak również poza nim. Na takie wykorzystanie danych nie mamy wpływu jako operator strony.

Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony internetowej analizę zachowań osób odwiedzających stronę. Operator strony internetowej otrzymuje przy tym różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony, długość pobytu, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te mogą być podsumowane przez Google w profilu, który jest przypisany do danego użytkownika lub jego urządzenia końcowego.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że Państwa adres IP przed przekazaniem do USA jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka do przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu Twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obchodzi się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Czas przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklam (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamowy Android) są anonimizowane lub usuwane po 26 miesiącach. Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

MATOMO (DAWNIEJ PIWIK)

Ta strona korzysta z otwartej usługi analityki internetowej Matomo. Matomo wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika na różnych stronach w celu analizy zachowania użytkownika (np. pliki cookie lub fingerprinting urządzenia). Informacje zebrane przez Matomo na temat korzystania z tej strony są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Za pomocą Matomo jesteśmy w stanie zbierać i analizować dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez osoby odwiedzające stronę. Dzięki temu możemy dowiedzieć się m.in. kiedy zostały wykonane odsłony i z jakiego regionu pochodzą. Zbieramy również różne pliki dziennika (np. adres IP, odsyłacz, używane przeglądarki i systemy operacyjne) i możemy zmierzyć, czy odwiedzający naszą stronę wykonują określone działania (np. kliknięcia, zakupy itp.).

Wykorzystanie tego narzędzia analitycznego wynika z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

HOSTING

Hostujemy Matomo wyłącznie na własnych serwerach, dzięki czemu wszystkie dane analityczne pozostają u nas i nie są przekazywane dalej.

7. newsletter Dane do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i że wyrażasz zgodę na otrzymywanie newslettera. Nie są zbierane żadne dalsze dane lub tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu zapisu na newsletter odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania newslettera można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link "unsubscribe" w newsletterze. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji z newslettera zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail zostanie w razie potrzeby zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi.Służy to zarówno Państwa interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem. CleverReach

Ta strona wykorzystuje CleverReach do wysyłania newsletterów. Usługodawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Niemcy (dalej: "CleverReach"). CleverReach to serwis, dzięki któremu można zorganizować i przeanalizować wysyłkę newslettera. Dane, które podajesz w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach umożliwiają nam analizę zachowań odbiorców newslettera. Możemy m.in. analizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newsletterową oraz jak często który link w newsletterze został kliknięty. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu na link w newsletterze nastąpiło wcześniej zdefiniowane działanie (np. zakup produktu na tej stronie). Więcej informacji na temat analizy danych przez biuletyny CleverReach można znaleźć na stronie: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Jeśli nie chcesz, aby CleverReach analizował Twoje dane, musisz wypisać się z newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link.

Dane, które podajesz w celu otrzymywania newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usług newslettera do momentu rezygnacji z newslettera, a po rezygnacji zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera. Nie ma to wpływu na dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Państwa adres e-mail zostanie w razie potrzeby zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane tylko w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesom, jak i naszym interesom w zakresie spełniania wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest

ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Więcej szczegółów można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych w CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę o przetwarzanie zamówień z dostawcą CleverReach i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z CleverReach.

8. wtyczki i narzędzia

YouTube z lepszą ochroną danych

Na tej stronie osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest jednak koniecznie wyłączone przez rozszerzony tryb ochrony danych. Tym samym YouTube - niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film - nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą uruchomienia filmu YouTube na tej stronie internetowej zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przypisanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub zastosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. odcisk palca urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

W razie potrzeby po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W zakresie, w jakim odpowiedni

zażądano zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Web Fonts

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są zainstalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych.

Mapy Google są wykorzystywane w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz w celu ułatwienia znalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de. 9. usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy Ci możliwość zgłoszenia się do nas (np. drogą mailową, pocztową lub poprzez formularz zgłoszeniowy online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych zbieranych w procesie aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli prześlesz nam aplikację, przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG-neu w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Twoje dane

osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG-neu i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie to służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy prawne zobowiązania dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Włączenie do puli wnioskodawców

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możliwe jest włączenie Cię do naszej puli kandydatów. Jeśli zostaniesz zaakceptowany, wszystkie dokumenty i szczegóły z Twojej aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować w przypadku odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli wnioskodawców opiera się wyłącznie na Państwa wyraźnej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba zainteresowana może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte, chyba że istnieją prawne przesłanki do ich zatrzymania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Untitled 47 Created with Sketch. icon_wo Shape Created with Sketch. close close icon--export filter icon--job-search Standort Suche location icon--paper-flyer icon--print icon--reset finden icon upload